آموزش مقررات جدید ERP

شرکت ما در چند ماه اول آموزش هایی را در مورد مقررات جدید ERP برگزار کرد تا با قوانین جدید ERP بیشتر آشنا شود.